Ο σπουδαστής καλείται να χρησιμοποιήσει και συνδυάσει τις γνώσεις που απέκτησε από όλα τα διδαχθέντα μαθήματα , και να σχεδιάσει μια αυτοματοποιημένη εργασία από αυτές που πρέπει να αναπτύξει ένας φορέας τοπικής Αυτοδιοίκησης για να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει με ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς ή με την ελάχιστη παρουσία του πολίτη στις υπηρεσίες του φορέα.