Το μάθημα περιλαμβάνει τη μελέτη και σχεδιασμό διαφόρων τύπων θεμελιώσεων (επιφανειακές και βαθιές θεμελιώσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα) και αντιστηρίξεων και γίνεται αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας διαστασιολόγησης, όπλισης και κατασκευαστικής τους διαμόρφωσης.