Διδακτέα και εξεταστέα ύλη μαθήματος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ραφής Ενδυμάτων.