Η Συμπεριφορά του Καταναλωτή Ένδυσης στην Αγορά

·         Εισαγωγή στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

·         Μελέτη της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή ένδυσης

·         Τμηματοποίηση της Αγοράς ένδυσης και Στρατηγική

Οι Καταναλωτές ως Άτομα

·         Προσωπικότητα και Τρόπος Ζωής

·         Εαυτός και Ταυτότητα

·         Παροχή Κινήτρων στον Καταναλωτή / Συμμετοχή του Καταναλωτή

·         Διαθέσεις και Πειθώ

·         Αντίληψη του Καταναλωτή

·         Μάθηση του Καταναλωτή και Μνήμη

·         Επικοινωνία και Συμπεριφορά του Καταναλωτή ένδυσης στο Διαδίκτυο

Οι Καταναλωτές στη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

·         Ατομική Λήψη Αποφάσεων

·         Διαδικασία Αγοράς / Αναγνώριση του Προβλήματος

·         Αναζήτηση Πληροφόρησης

·         Επιλογές του Καταναλωτή ένδυσης

·         Απόκτηση / Κατανάλωση / Απόρριψη

·         Νέα Προϊόντα / Διάδοση των Καινοτομιών στην ένδυση

·         Μετά την Πώληση / Ικανοποίηση

Καταναλωτές, Κουλτούρα και Υπο-Κουλτούρες

·         Επιρροή των Ομάδων και Καθοδηγητές Γνώμης

·         Πολιτιστικές Διεργασίες και Κατανάλωση

·         Κοινωνικές Επιρροές – Συμβολική Κατανάλωση και ένδυση

·         Οικογενειακές Επιρροές

·         Υποκουλτούρες

Μάρκετινγκ και Κοινωνική Ευθύνη στον κλάδο της ένδυσης