Η εξοικείωση του φοιτητή με τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά της αντικειμενοστραφούς προσέγγισης στον   προγραμματισμό, όπως οι κλάσεις και τα αντικείμενα, έτσι ώστε να μπορεί να αναπτύξει  μία πλήρη   αντικειμενοστραφή εφαρμογή με τη γλώσσα C++.