• Δειγματοχώροι, δειγματοσημεία, γεγονότα, πράξεις γεγονότων, ασυμβίβαστα γεγονότα
  • Πιθανότητα, αξιώματα και ιδιότητες της πιθανότητας
  • Απαρίθμηση, κανόνας γινομένου, μεταθέσεις, συνδυασμοί, μεταθέσεις με διαφορετικά αντικείμενα
  • Υπό συνθήκη πιθανότητα, πολλαπλασιαστικό θεώρημα, ολική πιθανότητα, θεώρημα Bayes, στατιστική ανεξαρτησία,
  • Τυχαίες μεταβλητές (διακριτές και συνεχείς), συνάρτηση μάζας πιθανότητας, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, αθροιστική συνάρτηση κατανομής
  • Μέση τιμή, διακύμανση
  • Κατανομές Bernoulli, Δυωνυμική, Poisson, Υπεργεωμετρική
  • Ομοιόμορφη, εκθετική, Γκαουσσιανή κατανομή
  • Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλητές