Το μάθημα “Φωτογραμμετρία ΙΙΙ : Αποτυπώσεις Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων” έχει ως στόχο την απόκτηση εισαγωγικών γνώσεων για τα μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά και τις μεθόδους ψηφιακής τεκμηρίωσης.

Σκοπός του μαθήματος είναι η δυνατότητα χρήσης και λήψης στοιχείων αποτύπωσης μνημείων και συνόλων με την εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- Αναλύει και να κατηγοριοποιεί τις διάφορες τεχνολογίες τεκμηρίωσης που βρίσκουν εφαρμογές στον πολιτισμό.

- Κρίνει, να επιλέγει και να συνδυάζει τις κατάλληλες τεχνολογίες για την αποτελεσματικότερη τεκμηρίωση και ανάδειξη αντικειμένων και χώρων πολιτισμικού
ενδιαφέροντος καθώς και φορέων που σχετίζονται με τον πολιτισμό.

- Αξιολογεί και να συγκρίνει εφαρμογές (διαδικτυακές, πολυμεσικές, διαδραστικές κτλ) που σχετίζονται με τον πολιτισμό (για μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους κτλ).

- Να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις που σχετίζονται με τον χώρο του πολιτισμού.