Το μάθημα έχει σκοπό και στόχο την απόκτηση γνώσεων ως προς την χρησιμοποίηση των μεθόδων
και του εξοπλισμού της φωτογραμμετρίας για την παραγωγή φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων,
ορθοφωτοχαρτών και 3δ αναγλύφου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

- Σχεδιάζει έργα 3διάστατης φωτογραμμετρίας.

- Έχει γνώση μεθοδολογίας και λογισμικού για την ακριβή και με μετρητική αξία παραγωγή
3διάστατων φωτογραμμετρικών προϊόντων.

- Να κατανοεί τα είδη των σφαλμάτων των φωτογραμμετρικών διαδικασιών και να τα
συνυπολογίζει σε αυτές (τις διαδικασίες).