• Περιγραφή μαθήματος: Κατανόηση των μεθόδων κατασκευής των κτιρίων σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών
 • Χάραξη κτιρίου μέσα στο οικόπεδο, χάραξη θεμελίωσης και ορισμός υψομέτρων με απλά όργανα χαράξεων.
 • Κατασκευή ικριωμάτων εργασίας και ικριωμάτων στήριξης καλουπιών σκυροδέματος. Κατασκευή καλουπιών σκυροδέματος υποστυλωμάτων, τοιχείων, δοκών, πλακών και κλιμακοστασίων.
 • Μεταλλότυποι, συναρμολόγηση μεταλλότυπων υποστυλωμάτων και τοιχείων
 • Κατασκευή στέγασης κτιρίου με ζευκτά και διάστρωση επικάλυψης κεραμιδιών.
 • Συναρμολόγηση οπλισμού υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Διάστρωση οπλισμών πλακών οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Εφαρμογές σύνθεσης Φ.Ο. από σκυρόδεμα σε κτίρια.
 • Σχεδίαση ξυλοτύπων, συσχέτιση αρχιτεκτονικής σύνθεσης και των αντίστοιχων ξυλοτύπων.
 • Ειδικές εφαρμογές ξυλοτύπων όπως σκάλες, ενδιάμεσα διάκενα, κεκλιμένες στέγες, σαχνισιά, ανισοσταθμίες πατωμάτων κ.ά.
 • Συνολική αρχιτεκτονική και στατική σύνθεση κτιρίου από φωτογραφία.
 • Επισκέψεις εργοταξίων, επισκέψεις βιομηχανικών μονάδων παραγωγής δομικών υλικών, προκατασκευής και οικοδομικών εξαρτημάτων