Κατανόηση των μεθόδων κατασκευής των κτιρίων, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών

 • Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Κατασκευή Κτιρίων, Σύνθεση & Τεχνολογία
 • Είδη θεμελιώσεων κτιρίων, εκσκαφές και χαράξεις
 • Φέροντες οργανισμοί κτιρίων
 • Κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από λιθοδομή, πλινθοδομή, ξύλο, χάλυβα και σκυρόδεμα
 • Οριζόντια φέροντα στοιχεία πατωμάτων, δωμάτων και ζευκτών στεγών
 • Φέροντες οργανισμοί κτιρίων από ξύλο, χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Ειδικοί φέροντες οργανισμοί κτιρίων: πλαίσια, κελύφη, χωροδικτυώματα, εφελκυόμενες μεμβρανοκατασκευές, ελαφρές κατασκευές κτιρίων
 • Σύνθεση των φερόντων οργανισμών των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Σχέση μεταξύ της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της στατικής φιλοσοφίας του Φ.Ο. του κτιρίου
 • Τυποποίηση και προκατασκευή
 • Οργανωμένη δόμηση
 • Ειδικές κατασκευές εξωτερικού χώρου και περιφράξεις