Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές εξοικειώνονται με με την χρήση συστημάτων εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).