Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το εννοιολογικό πλαίσιο, το περιεχόμενο της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και το περιβάλλον που λειτουργεί μια επιχείρηση, καθώς και να τους εισάγει στις βασικές πτυχές της επιχειρηματικής ανάπτυξης και στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης, από τον εντοπισμό της επιχειρηματικής ευκαιρίας μέχρι την χρηματοδότηση και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Παρουσιάζεται η καινοτομία ως στρατηγική και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και η έννοια και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων καινοτομίας. Επιπλέον αναλύεται η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία ως διαδικασία διαχείρισης. Ακόμα, εξετάζονται οι επιχειρηματικές συστάδες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η καινοτομία και ο τρόπος με τον οποίο η διαχείριση γνώσης συμβάλει στην επιτυχημένη επιχειρηματική δράση. Τέλος, αναλύεται η ελληνική πραγματικότητα, παρουσιάζονται μελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων ένδυσης και εξετάζονται ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων.