Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της Φυσικής που διέπουν σύγχρονες

τεχνολογίες Γεωπληροφορικής που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία της Φωτογραμμετρίας, της

Τηλέπισκόπησης, της Γεωδαισίας, του Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος κ.α.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 Να εφαρμόσει τους σχετικούς νόμους και εξισώσεις για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων

χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μαθηματικά εργαλεία.

 Να εκτιμήσει και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα των λύσεων στα παραπάνω προβλήματα.