Στόχος

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δοθούν στους σπουδαστές οι απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν τις βάσεις δεδομένων με έξυπνο και αποδοτικό τρόπο. Παρουσιάζονται εξειδικευμένα θέματα βάσεων δεδομένων και τεχνικές ώστε να μπορούν οι σπουδαστές, να δημιουργούν και να σχεδιάζουν εφαρμογές, να χρησιμοποιούν να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τα δεδομένα μιας  ή περισσοτέρων βάσεων δεδομένων.

Περιεχόμενα

Σύντομη ανασκόπηση των κυριοτέρων εννοιών των βάσεων δεδομένων

Εννοιολογικά Μοντέλα και Λογικά Μοντέλα Υλοποίησης

Συναρτησιακές εξαρτήσεις και Κανονικοποιήσεις, 1ΚΜ, 2ΚΜ, 3ΚΜ, KM-BC, 4KM, 5KM, KM-ΠΟ/Κ .

Εμφωλιασμένα ερωτήματα, περιορισμοί ακεραιότητας και όψεις στην SQL.

Επεκτάσεις SQL (Διαδικασίες, συναρτήσεις, σκανδάλες)

Ανάκαμψη συστήματος ΒΔ και συναλλαγές

Ταυτοχρονισμός

Ασφάλεια

Κρυπτογράφηση

Μεθοδολογία συσχέτισης και σύνδεσης βάσεων δεδομένων με εφαρμογές οπτικού προγραμματισμού.

Αντικειμενοστραφής,  Αντικείμενο-Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

Ευρετήρια

Σύγχρονα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

Εισαγωγή στην XML, JSON

Εξόρυξη Δεδομένων (Data Mining), Αποθήκες Δεδομένων