Η εξόρυξη γνώσης είναι ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο στο χώρο της Πληροφορικής κατά τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της ταχύτατης ανάπτυξης των υπολογιστών, του παγκόσμιου ιστού και των τεράστιων βάσεων δεδομένων των μηχανών αναζήτησης.

Με τον όρο Εξόρυξη δεδομένων ή γνώσης ορίζουμε το  επιστημονικό πεδίο που αφορά την  εξεύρεση ενδιαφέρουσας, μη προφανούς και πιθανόν χρήσιμης πληροφορίας ή ενυπαρχόντων προτύπων σε μεγάλες  βάσεις δεδομένων  με χρήση αλγορίθμων ομαδοποίησης (clustering), κατηγοριοποίησης (classification), κανόνων συσχέτισης (association rules), πρόβλεψης, παλινδρόμησης (regression), και άλλων τεχνικών και αλγορίθμων. Οι αλγόριθμοι αυτοί προέρχονται από τα επιστημονικά πεδία  της στατιστικής, της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και των συστημάτων βάσεων δεδομένων και αλληλεπιδρούν στην εξέλιξη των εμπλεκομένων επιστημονικών πεδίων.

Στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι η πληροφορία που θα εξαχθεί και τα πρότυπα που θα προκύψουν να έχουν δομή κατανοητή προς τον άνθρωπο έτσι ώστε να τον βοηθήσουν να πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις.

Μέρος των διαφανειών της θεωρίας προέρχεται από το βιβλίο των 

P.-N. TanM.Steinbach,  V. Kumar«Introduction to Data Mining»Addison Wesley, 2006