Το μάθημα στοχεύει στη δημιουργία υποδομής σχετικά με την απόκτηση δεξιοτήτων στην επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων τηλεπισκόπησης. Σκοπός του είναι να προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα παραγωγής πληροφοριών σχετικά με καλύψεις γης με εφαρμογές στο περιβάλλον, τη γεωργία, την κατασκευή και παρακολούθηση τεχνικών έργων και την προστασία από φυσικές καταστροφές, μέσω της επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων τηλεπισκόπισης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- Εφαρμόσει προηγμένες διαδικασίες (δημιουργία φασματικών λόγων και δεικτών, ανάλυση κυρίων συνιστωσών, ταξινομήσεις).
- Να ερμηνεύσει αποτελέσματα ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων με εφαρμογή στη χαρτογράφηση καλύψεων γης, τη γεωργία, την προστασία από φυσικές καταστροφές, την προστασία του περιβάλλοντος.
- Να δώσει λύσεις σε πραγματικά προβλήματα χαρτογράφηση περιβαλλοντικών παραμέτρων που σχετίζονται με τη γεωργία, την προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων και την πρόληψη και την προστασία από φυσικές καταστροφές, μέσω της αξιοποίησης δεδομένων τηλεπισκόπησης.