Το μάθημα στοχεύει στη δημιουργία υποδομής σχετικά με την Φωτοερμηνεία και την
Τηλεπισκόπηση μέσω της ανάπτυξης των βασικών αρχών που διέπουν τη σχετική επιστήμη. Στόχος
είναι η απόκτηση δυνατοτήτων για επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων
Τηλεπισκόπησης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα:
- Έχει πλήρως κατανοήσει τις βασικές αρχές φωτοερμηνείας.
- Έχει πλήρως κατανοήσει τις βασικές αρχές τηλεπισκόπησης.
- Διαθέτει γνώσεις για τα διαθέσιμα καταγραφικά συστήματα και τις δυνατότητές τους.
Και θα είναι σε θέση να :
- Εφαρμόσει απλές διαδικασίες (πολυφασματικές εικόνες, φασματικούς λόγους, δείκτες).
- Ερμηνεύσει αποτελέσματα ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων.