Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τα είδη τεχνικών κειμένων, και
επιστημονικών εργασιών, με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται και τη φιλοσοφία που διέπει τα
τεχνικά κείμενα καθώς και στην εκμάθηση των τεχνικών βιβλιογραφικής έρευνας και αξιολόγησης
περιεχομένου ερευνητικών εργασιών, συγγραφής, επικοινωνίας και τεκμηρίωσης επιστημονικών
εργασιών και τεχνικών κειμένων (αναφορών κλπ).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
- Συντάσσει χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του απαιτούμενου συγγραφικού του έργου
- Οργανώνει τη βιβλιογραφική του έρευνα
- Εφαρμόζει βασικές αρχές (λακωνικότητα, τεκμηρίωση, χρήση ορολογίας, δεοντολογία κλπ) για
τη σύνταξη Τεχνικών Κειμένων
- Να εντάσσει πίνακες, διαγράμματα, εικόνες στα κείμενά του
- Να σχεδιάζει και να υλοποιεί αποτελεσματικές παρουσιάσεις του έργου του.