Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών του Τμήματος σε έννοιες που καλύπτουν θέματα
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας με έμφαση στο περιβάλλον και σε έργα Πολιτικού Μηχανικού (Τεχνική
Γεωλογία).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 επεξεργαστεί, αναλύσει και αξιοποιήσει πληροφορίες που σχετίζονται με το ρόλο των
γεωλογικών σχηματισμών και δομών καθώς και του υπόγειου νερού στο περιβάλλον και σε
τεχνικά έργα.
- Να αξιολογήσει τη γεωτεχνική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών υπό διάφορες
συνθήκες.
- Να εκτιμήσει πιθανούς γεωτεχνικούς κινδύνους και να λάβει αποφάσεις για μέτρα πρόληψης
ή/και αντιμετώπισης.
- Να αξιολογήσει, με βάση τα υδρολιθολογικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών
σχηματισμών, περιβαλλοντικές παραμέτρους και κινδύνους.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
απαραίτητων τεχνολογιών
- Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
- Αυτόνομη εργασία
- Λήψη αποφάσεων
- Σχεδιασμό και διαχείριση έργων
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης