Σε συνέχεια του μαθήματος "Μεταλλικές Κατασκευές Ι" γίνεται παρουσίαση των τύπων των συνδέσεων των χαλύβδινων μελών και του τρόπου υπολογισμού τόσο του συνολικού μορφρώματος, όσο και των επιμέρους μέσων σύνδεσης (λεπίδες, κοχλίες και συγκολλήσεις). Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στον τρόπο διαμόρφωσης και υπολογισμού μεταλλικών κτιρίων (κατά κύριο λόγο βιομηχανικών κτιρίων) σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια του σχεδιασμού τους.