Το μάθημα πραγματεύεται την ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών από Δομικό Χάλυβα. Γίνεται αναφορά στον τρόπο υπολογισμού των δράσεων και των επενεργούμενων συνδυασμών τους στις κατασκευές για τις διάφορες καταστάσεις σχεδιασμού. Παρατίθενται μέθοδοι ελέγχου επάρκειας των χαλύβδινων στοιχείων σύμφωνα με τα κείμενα του Ευρωκώδικα 3. Πιο συγκεκριμένα, αναλύονται οι έλεγχοι έναντι μεμονωμένων εντατικών καταστάσεων, των φαινομένων καθολικής και τοπικής αστάθειας καθώς επίσης και εκείνοι των συνδυασμένων εντατικών καταστάσεων.