Το μάθημα έχει ως στόχο την εισαγωγή των φοιτητών στη χρήση προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για την αριθμητική προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών. Παρουσιάζονται μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την μόρφωση του φέροντος οργανισμού κτιρίων και την σωστή προσομοίωσή τους, ενώ παράλληλα γίνονται οι απαραίτητες αναφορές σε θέματα Αντισεισμικού Σχεδιασμού των κατασκευών (βάσει του EC8 με αναφορές και στον ΕΑΚ 2000 στο πλαίσιο μιας ομαλής μετάβασης). Ειδικότερα στο εργαστήριο του μαθήματος γίνεται εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που λαμβάνουν οι φοιτητές σε προγράμματα πεπερασμένων στοιχείων σε ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα Η/Υ.