Το μάθημα περιγράφει τις βασικές αρχές της Εδαφομηχανικής προσαρμοσμένες στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών των Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ. Αναπτύσσονται μια σειρά από μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό βασικών στοιχείων που αφορούν το έδαφος και τη θεμελίωση των κατασκευών, και πιο συγκεκριμένα τον προσδιορισμό των τάσεων στο έδαφος λόγω του ιδίου βάρους και των επιφορτίσεων, υπολογισμό της φέρουσας ικανότητας εδάφους και του επιτρεπόμενου φορτίου θεμελίου, προσδιορισμό των καθιζήσεων επιφανειακών θεμελίων και υπολογισμό των εδαφικών ωθήσεων και τοίχων αντιστήριξης.