Στο μάθημα παρουσιάζονται οι  ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες και υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα γίνεται μελέτη των βασικών αρχών της διαμόρφωσης πολλαπλών φορέων OFDM, η τεχνική πολλαπλής πρόσβασης OFDMΑ, τα ενσύρματα δίκτυα και υπηρεσίες Digital Subscriber Line (x-DSL), τα δίκτυα ασύρματης πρόσβασης, WiMAX, WiMAX-Mobile και LTE-Advanced. Έμφαση δίνεται στην ανάλυση και κατανόηση του Φυσικού Στρώματος και του Στρώματος MAC των παραπάνω τεχνολογιών. Επίσης, παρουσιάζονται τα τοπικά δίκτυα ευρείας ζώνης DQDB (Δίκτυα Κατανεμημένης Ουράς Διπλού Διαδρόμου, ΙΕΕΕ 802.6)