Αντικείμενο και ιστορική εξέλιξη του Μάρκετινγκ. Εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του

Μάρκετινγκ. Το περιβάλλον του Μάρκετινγκ στην ένδυση. Η σημασία της έρευνας

Μάρκετινγκ. Καθορισμός της αγοράς-στόχου, τμηματοποίηση της αγοράς ένδυσης,

τοποθέτηση του προϊόντος/επωνυμίας ένδυσης. Μίγμα Μάρκετινγκ: Η στρατηγική

του προϊόντος. Η στρατηγική της τιμολόγησης στην ένδυση. Η στρατηγική του συστήματος

διανομής στην ένδυση. Η στρατηγική της επικοινωνίας και προβολής στην ένδυση.

Διεθνείς Στρατηγικές Μάρκετινγκ στην ένδυση. Νέες μορφές Μάρκετινγκ. Ηλεκτρονικό

Μάρκετινγκ (e-marketing) στην ένδυση.