Το μάθημα έχει σκοπό να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης με τη βοήθεια του Γραμμικού Προγραμματισμού. Η χρήση του ελεύθερου λογισμικού πακέτου LPSolve IDE καθιστά δυνατή την υλοποίηση και μελέτη των μεθόδων που παρουσιάζονται στη θεωρία. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • να μοντελοποιεί ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης.
  • να σχεδιάζει την εφικτή περιοχή και να εντοπίζει τη βέλτιστη λύση. 
  • να εφαρμόζει τη μέθοδο Simplex
  • να μοντελοποιεί και να επιλύει προβλήματα ακέραιου και δυαδικού προγραμματισμού.
  • να αναγνωρίζει τα προβλήματα μεταφοράς και τις ειδικές περιπτώσεις αυτών 
  • να χρησιμοποιεί το LPSolve IDE σε προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού.