Το μάθημα στοχεύει  στην εκμάθηση αρχιτεκτονικού και οικοδομικού σχεδίου με ψηφιακά λογισμικά σχεδιασμού. Το βασικό λογισμικό θα είναι το AutoCAD (Autodesk). Με τα λογισμικά αυτά δίνεται η δυνατότητα για ακριβή σχεδίαση, για ταχείες αλλαγές και μετατροπές των αντικειμένων σχεδιασμού, για αποτελεσματικότερη οργάνωση των φακέλων σχεδίων καθώς και για επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών και προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται από τους μηχανικούς. Στόχος είναι η γεωμετρική και κατασκευαστική πληροφορία για κάθε έργο να είναι εύκολα προσβάσιμη και διαχειρίσιμη μεταξύ των συνεργαζόμενων μηχανικών και φορέων που σχετίζονται με το έργο.

 Οι φοιτητές καλούνται να εδραιώσουν τις απαραίτητες γνώσεις για τον ψηφιακό σχεδιασμό των έργων, να καλλιεργήσουν τις σχεδιαστικές δεξιότητες στο συγκεκριμένο λογισμικό, να αντιληφθούν τις διαστάσεις στην επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών χρηστών καθώς και τις δυνατότητες στη διασύνδεση των δεδομένων για κάθε έργο και τις εφαρμογές της.

 Το μάθημα δεν αποτελεί εκμάθηση αποκλειστικά ενός λογισμικού, αλλά επιχειρεί να εισάγει μέσω αυτού τη φιλοσοφία χρήσης των σχεδιαστικών λογισμικών γενικότερα, ώστε  οι φοιτητές να είναι σε θέση να μεταβούν σε και σε άλλα λογισμικά, ανάλογα με την κατεύθυνση που θα επιλέξουν, να τα χρησιμοποιούν και να παρακολουθούν τις εκάστοτε αναβαθμίσεις τους.