Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους, τη χωρική ανάλυση και τις χωρικές κατανομές με εργαλεία ΣΓΠ, καθώς και τις εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών σε διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω της μοντελοποίησης.

Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών για τη γνώση διασύνδεσης και εφαρμογής των GIS, σε διάφορες επιστήμες.