Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων αλλά και γνώσεων εμβάθυνσης, σε ζητήματα που αφορούν τις ψηφιακές – ευφυείς πόλεις και σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της γεωπληροφορικής. Το περιεχόμενο του, εστιάζεται στην κατανόηση της καινοτόμου τεχνολογίας που αναδύεται για τις σύγχρονες πόλεις και στον προσδιορισμό των εφαρμογών και των απαιτήσεών τους, στα πλαίσια υλοποίησης προτάσεων που εμπεριέχουν σύγχρονες τεχνολογίες γεωπληροφορικής.

Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών για τη γνώση του απαραίτητου θεωρητικού υποβάθρου για την αναπαράσταση τρισδιάστατων αντικειμένων και τη δόμηση ψηφιακών μοντέλων αστικών περιοχών (City Models), μοντέλων κτιριακών πληροφοριών (ΒΙΜ) και τον συνδυασμό GIS-CAD και ΒΙΜ.