Το μάθημα αναφέρεται σε ζητήματα εμβάθυνσης στην κατανόηση εξειδικευμένων αρχών και νέων τεχνικών χαρτογράφησης, σε μεθόδους και προβλήματα της χαρτογραφικής διαδικασίας, καθώς και στην ψηφιακή σύνταξη χαρτογραφικού προϊόντος για αναπαραγωγή με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Πιο συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών να αναζητούν, αξιολογούν και χρησιμοποιούν, βέλτιστες χαρτογραφικές τεχνικές, για την παραγωγή αλλά και την αξιοποίηση ενός χάρτη.