Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών γνώσεων αλλά και γνώσεων εμβάθυνσης, σε διάφορες εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Το περιεχόμενο του, εστιάζεται στην χρήση με επιστημονική τεκμηρίωση, εφαρμογών και εργαλείων – διαδικασιών GIS, σε ζητήματα όπως είναι η Διαχείριση Στόλου Οχημάτων, η εύρεση βέλτιστων διαδρομών, η χρήση ασαφούς λογικής σε εφαρμογές GIS, η δημιουργία πιθανοτικών χαρτών και η ανάλυση δικτύων υποδομών Κοινής Ωφέλειας.

Συγκεκριμένα το μάθημα στοχεύει στη δυνατότητα των σπουδαστών για τη γνώση και τη εφαρμογή τοπολογικών κανόνων σε γεωγραφικά δεδομένα, τις δυνατότητες χωρικής ανάλυσης που παρέχουν τα λογισμικά GIS, την κατανόηση αρχών και μεθόδων χωρικής στατιστικής, καθώς και τη δόμηση γεωγραφικών βάσεων δεδομένων από αναλυτικές συντεταγμένες για αντικείμενα με ιδιαίτερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά.