Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των σπουδαστών/στριών με τις θεωρητικές και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης και των αντίστοιχων πολιτικών . Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:  

Κατανοεί τις βασικές θεωρίες για το χώρο και την άνιση χωρική ανάπτυξη, τις χωρικές διαστάσεις της ανάπτυξης και το περιφερειακό πρόβλημα  

Γνωρίζει πως εκδηλώνεται το περιφερειακό πρόβλημα στην Ελλάδα και πως ασκούνται οι πολιτικές τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης