Στόχος : του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στους τρόπους που πρέπει να αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα προβλήματα των αρδεύσεων, ο ποιο ενδεδειγμένος και οικονομικός τρόπος κατασκευής των αρδευτικών έργων και ο ορθός τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα αξιοποιείται το νερό στις αρδευόμενες καλιέργειες. Η οικονομοτεχνική διερεύνηση των διαφόρων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην επιστήμη των αρδεύσεων καθώς και η επίδραση των διαφόρων παραμέτρων που υπεισέρχονται στη μελέτη και κατασκευή ενός αρδευτικού δικτύου.