- Σύντομη περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή στους φοιτητές του βασικού θεωρητικού υπόβαθρου για το μάθημα κορμού ‘ΥΔΡ005 Υπόγεια Υδραυλική και Τεχνική Υδρολογία’. Περιλαμβάνει την αναγκαία ύλη για την κατανόηση των βασικών εννοιών της υδραυλικής των υπόγειων υδάτων καθώς και την εισαγωγή στις φυσικές διεργασίες της επιφανειακής υδρολογίας με στόχο την εύρεση της παροχής σχεδιασμού για τη μελέτη υδροτεχνικών έργων 

- Περιεχόμενο διαλέξεων

  • Βασικές ιδιότητες και ταξινόμηση υπόγειων υδροφορέων και υδραυλικές παράμετροι. Xαρακτηριστικά των εδαφών. Πείραμα και νόμος του Darcy – περιοχή ισχύος. Συντελεστής διαπερατότητας. Φυσική διαπερατότητα. Διαπερατόμετρα. 
  • H εξίσωση της συνέχειας. Μαθηματικό ομοίωμα υπόγειων ροών. Tύποι ορίων και οριακές συνθήκες. 
  • Εξίσωση ροής σε υδροφορείς με πίεση. Εξίσωση ροής σε υδροφορείς με ελεύθερη επιφάνεια. Παραδοχή Dupuit. 
  • Aναλυτικές λύσεις μόνιμων και μη μόνιμων ροών σε υδροφορείς με ελεύθερη επιφάνεια, υπό πίεση και με διαρροή. 
  • Μόνιμη ροή προς τάφρο και προς πηγάδι. Συστήματα πηγαδιών. 
  • Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες. Yδρολογικός κύκλος. Yδρολογικά ισοζύγια. 
  • Στατιστική – πιθανολογική ανάλυση υδρολογικής πληροφορίας. Μελέτη (χωρική και χρονική) των ατμοσφαιρικών διεργασιών και κατακρημνισμάτων. 
  • Παροχή υδατορρευμάτων. Yπολογισμός υδρολογικών μεγεθών για τα τεχνικά έργα. Πρόβλεψη πλημμυρών και ξηρασίας. Προσομοίωση λεκανών απορροής. 
  • Μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού εξάτμισης και εξατμισοδιαπνοής, κατακράτησης, και διήθησης.