Σκοπός είναι η επαφή των φοιτητών/τριών με πραγματικές συνθήκες πεδίου, ο σχεδιασμός των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν για τη σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος και οι συνιστώσες του που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, η εφαρμογή τίτλων επί της υφιστάμενης κατάστασης, τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτούνται να απεικονίζονται επί της υφιστάμενης κατάστασης, πηγές αναζήτησης, ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής τοπογραφικών, με τις ανάλογες προδιαγραφές

 Οι απόφοιτοι/ες, με δεδομένη την περιοχή μελέτης, τη κλίμακα απόδοσης και το σκοπό χρήσης του παραχθέντος αποτελέσματος, θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν όλα τα στάδια των εργασιών, ώστε τελικά να παραδώσουν μία πλήρη τοπογραφική μελέτη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Το μάθημα αποσκοπεί στη συνδυασμένη εφαρμογή γνώσεων από μαθήματα πρότερων εξαμήνων, αφού κατά τη διάρκεια των εργασιών καλούνται να αναζητήσουν, αναλύσουν και συνθέσουν δεδομένα και πληροφορίες, με τη χρήση των κατάλληλων οργάνων και των απαραίτητων τεχνολογιών, προκειμένου να αποδοθεί ένα σύννομο και τεχνικώς αποδεκτό, τελικό αποτέλεσμα, με ομαδική, αλλά και αυτόνομη εργασία.