Απόκτηση βασικών γνώσεων για τα οικολογικά συστήματα, τα οικοσυστήματα, την ροή ενέργειας. Γνώση των
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα. Η δυνατότητα σχεδιασμού για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Περιεχόμενο εργαστηριακών ασκήσεων.
Στόχος των ασκήσεων είναι η εμβάθυνση των σπουδαστών στα γενικά και ειδικά θέματα που αναπτύσσονται στο
θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Ειδικότερα επιδιώκεται να εξασκηθούν οι σπουδαστές στο να κατατάσσουν μια έννοια
ή ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το εξωαστικό και το αστικό περιβάλλον σε υποκατηγορίες, να χρησιμοποιούν σωστά
την αντίστοιχη ορολογία και να περιγράφουν σύντομα και περιεκτικά μια πρόταση επίλυσης του προβλήματος.

Βιβλίο [41959128]: Οικολογία, Οικοσυστήματα και Προστασία του Περιβάλλοντος, Χατζημπίρος Κίμων
Βιβλίο [11315]: Οικολογία, Στάμου Γεώργιος Π.
Βιβλίο [343]: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, ΚΑΡΑΝΔΕΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ