Το μάθημα πραγματεύεται τη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, με αναφορές στο χρηματοοικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο διαφοροποιημένο, αλλά συμπληρωματικό ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη, στη θεωρία ρύθμισης των χρηματοοικονομικών αγορών και τα συστήματα που υπάρχουν, στην αγορά ξένου συναλλάγματος και τη χρήση τους στη χρηματοδότηση διεθνικών επιχειρήσεων.