Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στη λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, με αναφορές στο χρηματοοικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο διαφοροποιημένο, αλλά συμπληρωματικό ρόλο τους στην οικονομική ανάπτυξη, στη θεωρία ρύθμισης των χρηματοοικονομικών αγορών και τα συστήματα που υπάρχουν, στην αγορά ξένου συναλλάγματος και τη χρήση τους στη χρηματοδότηση διεθνικών επιχειρήσεων.                                                                                                             Θα αναλυθούν οι κίνδυνοι που ενσωματώνονται στα προϊόντα των αγορών αυτών, ο τρόπος τιμολόγησης τους και οι αποδόσεις, μέσα από το πρίσμα της λειτουργίας του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος.                                                                          Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να: 

- Να κατανοήσουν τον τρόπο δόμησης και λειτουργίας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.                                                                                                                                     - Να κατανοήσουν το ρυθμιστικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και τη σύνδεση αυτού με το αντίστοιχο του τραπεζικού συστήματος.                                                  - Να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενσωματώνονται στα προϊόντα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.                                                                                                              - Να κατανοήσουν τη συμβολή των αγορών χρήματος και κεφαλαίου στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.                                                                                                                     - Να κατανοήσουν αποφάσεις νομισματικής πολιτικής και κεντρικής τραπεζικής. 

Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες.                  Να υπολογίζει τις συνθήκες ισοδυναμίας, υποτίμηση/ανατίμηση συναλλαγματικών ισοτιμιών και την επίδραση στις διεθνείς αγορές και επενδύσεις.                                           Να εκτιμά τον κίνδυνο των αγορών και του τραπεζικού συστήματος.                                 Να αναλύει πως το υπόδειγμα διαχρονικής κατανάλωσης επηρεάζει τις επενδύσεις στις διεθνικές επιχειρήσεις.                                                                                                                Να αξιολογεί αποφάσεις νομισματικής πολιτικής.