Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει το βασικό επιστημονικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για τα μαθήματα κορμού (Υδραυλική, Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις, Υπόγεια Υδραυλική και Τεχνική Υδρολογία) που σχετίζονται με τα ρευστά, όσο και για τα μαθήματα της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Στα μαθησιακά αποτελέσματα περιλαμβάνεται  η εξοικείωση των φοιτητών με μεθόδους της πράξης επίλυσης των προβλημάτων στο πεδίο της μηχανικής ρευστών, καθώς και η κατανόηση των βασικών φυσικών εννοιών, την εφαρμογή των αρχών διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργειας για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την περιγραφή χαρακτηριστικών ροών. Καλλιεργείται η ικανότητα για εργασία σε ομάδες αλλά και η ατομική πρωτοβουλία.