Απόκτηση γνώσεων για : τις προδιαγραφές και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, την επιλογή και την εκπαίδευση σε σύγχρονα τοπογραφικά όργανα (Total Stations), ώστε να ανταποκρίνονται στις προ-διαγραφές απόδοσης, τη κατανόηση των διαδικασιών μίας τοπογραφικής αποτύπωσης από την αναγνώριση της περιοχής μελέτης, έως την τελική παραγωγή ενός τοπογραφικού διαγράμματος, τις διαδικασίες και μεθόδους πύκνωσης των δικτύων οριζοντίου και υψομετρικού ελέγχου, τις μεθόδους αποτυπώσεων μικρών και μεγάλων εκτάσεων, τις διαδικασίες εξάρτησης των Τοπογραφικών διαγραμμάτων,τα αστικά δίκτυα,τη διερεύνηση σφαλμάτων παρατηρήσεων και τους απαιτούμενους ελέγχους, τις προβολές στην Ελλάδα και τους μετασχηματισμούς, την επίλυση τοπογραφικών προβλημάτων με την βοήθεια Η/Υ, τα παραδοτέα τοπογραφικής αποτύπωσης και τη τεκμηρίωσή τους.Απόκτηση δεξιοτήτων για : χαράξεις, εφαρμογές σε ρυμοτομικά διαγράμματα, τη μεταφορά στοιχείων στο έδαφος για γραμμικά έργα(οδοποιίας, υδραυλικών κλπ), τις διαδικασίες και μεθοδολογίες βασικών χαράξεων στο οριζόντιο επίπεδο (άξονες, γωνίες, κυκλικά τόξα, κλωθοειδείς ), εφαρμογή τίτλων ιδιοκτησίας, αντιμετώπιση πραγματογνωμοσύνης,